Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het scarlatineus exantheem zagen wij 17 maal.

Meermalen hadden wij moeite het van echte scarlatina te onderscheiden, vooral in v i e r gevallen, waarbij het alleen op de beenen optrad en reeds den 4den dag na inspuiting verscheen. Gewoonlijk treed dit exantheem van 8—13 dagen na de inspuiting op, evenals het algemeene exantheem. Merkwaardig, dat het in de vier gevallen, waarbij het locaal optrad, zoo vroeg verscheen, reeds den 4den dag. Gewoonlijk plegen de locale exanthemen toch eerst den 6den dag te verschijnen.

Als differentieel diagnosticum met echte scarlatina heeft in de eerste plaats de anamnese veel waarde, en vervolgens ook het later optreden van het exantheem, dat b\j echte scarlatina veel vroeger komt. Verder hebben wij herhaaldelijk opgemerkt, dat het gelaat altijd vry blijft bij het scarlatineforme serumexantheem, en ook de moerbei tong gemist wordt, twee voorname verschilpunten met de duidelijk gekenmerkte gevallen van scarlatina. Voor lichtere gevallen blijft het altijd moeilijk uit te maken, of men met 't één of 't ander te doen heeft, vooral als het exantheem vroeg optreedt. De anamnese en het feit, dat er serum ingespoten is, moeten dan ten slotte beslissen. Vergissing is echter niet uit te sluiten.

Het algemeen exantheem kwam 91 maal voor.

Het komt later op dan het locale exantheem, meestal op den 13den dag na de inspuiting. Een deel vertoonde zich tusschen de 8 en 16 dagen, en zeer enkele verschenen reeds op den 4den, 6den en 7den dag. Bij deze exanthemen kwamen de zwaarste ziektegevallen voor. Er waren er waarbij de koorts tot 40.7 ging. In dertien gevallen ging het exantheem gepaard met hevige pijnen in rug, lendenen en ledematen. Ook albuminurie trad hierbij herhaaldelijk op, en vier maal zagen wij een echte nephritis, welke van 10-16

Sluiten