Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

halte van goud en zilver, de juistheid van rondeen ellemaat, van het gewicht gecontroleerd. Wat niet aan de gestelde eischen beantwoordt, wordt vernietigd. Den vervaardiger wacht boete of berisping als straf. !)

Opdat de broeders van de goede gemeente geen monopolieprijzen zullen verlangen, wordt bij „zetting of „rijding de prijs van de voornaamste levensmiddelen van overheidswege vastgesteld. Men treft de broodzetting in iedere middeleeuwsche stad aan ; ook wel een vleesch-, bier- of wijnrijding.

Het oudste Utrechtsche keurboek van 1341 bevat reeds de volgende bepaling: „Ghelt die weyte vier scellinghe, dat pennincbroed sel weghen 14 is vierdonc. 2) De weegmeesters waarborgen door hunnen stempel de nakoming van dergelijke dikwijls harde bepalingen. Het spreekt vanzelf, dat dit dikwerf verzet uitlokt.

Maar de overheid maakt met weerspannige gildebroeders korte metten. Wanneer de bakkers te Amsterdam in hot jaar 1479 weigeren brood te leveren voor den prijs bij ordonnantie van 4 Mei vastgesteld, bepaalt het stedelijk bestuur den 7 Mei. ,, dat alle degenen, die gewoon zijn te bakken, nog heden vóór zonsondergang een oven

') Zie Muller, p. 47 e. v. *) Muller, pag. 51.

3

Sluiten