Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vol zullen bakken, om de gemeente daarmede te "■erieven. En ware het, dat er iemand gevonden

Ï5

wordt, die zulks niet doet, die zal zijn leven lang binnen Amsterdam het vak van bakker noch broodslijter meer mogen uitoefenen en bovendien n°g 25 pond in geld aan boete moeten betalen. ')

Men besluite hieruit niet, dat de stad de nijveren onmeedoogend tyranniseert. Zij heeft wel degelijk ook oog voor de belangen der burgers als voortbrengers. Nauwkeurig begrenst zij het bedrijf van iedere gilde. De naaisters mosren den kleermakers, de tappers den slijters geen concurrentie aandoen. De schoenmaker houdt zich bij zijne leest en laat verstelwerk aan den schoenlapper over. Een „Waarenhaus bestaat er niet.

Om de buitensteedsche mededinging te fnuiken, dienen bepalingen omtrent koop, verkoop en voorkoop.

In Utrecht b. v. worden geen vreemdelingen toegelaten tot den verkoop van visch en vleesch in het klein. Zoo zal het in andere steden ook wel zijn. En op de markt, waar de vreemdelingen verschijnen, mogen zij hunne waar niet onmiddellijk aan den verbruiker verkoopen, doch moeten zij zich uitsluitend tot de handelaars

') Brouwer Anchek — de Gilden.

Sluiten