Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steden uit verschillend materiaal berekend. Zij komen tot de conclusie, dat de meeste in dit tijdperk niet meer dan 5—10.000 inwoners tellen. ')

De hoogleeraar Bücher neemt aan, dat geen Duitsche stad in de middeleeuwen meer dan 20.000 inwoners had. 2)

Volgens de Engelsche economisten Rogers en Ashley heeft Londen in het begin der vijftiende eeuw ± 40.000 inwoners. Het zielental van eenige andere steden wisselt af tusschen 5- en 10.000; de overige plaatsen bereiken de 5000 niet. 3)

Er is geen reden om aan te nemen, dat de Nederlandsche steden van die dagen een grooter aantal inwoners tellen. Volgens den hoogleeraar Blok heeft Leiden in 1400 niet meer dan 5000 inwoners. Dit getal steunt op het aantal krijgslieden, die in 1418 mee ten strijde togen. 4) Dezelfde schrijver schat het zielental van ieder der zes grootste Hollandsche steden in 1514 op 20.000 zielen. 5)

Bezwaarlijk konden ook de middeleeuwsche

') Inama-Sternegg. Deutsche Wirthschaftsgeschichte. Buch IV. Beilage I.

') Die Grossstadt, p. 24.

3) Six centuries of Work and Wages, deel II. pag. 117.

4) Eene Hollandsche Stad in de middeleeuwen. —p. 67.

4) Eene Hollandsche stad onder de Bourgondisch—Oostenrijksche heerschappij, p. 2. Zie ook de „Informatie der Verponding" bewerkt door Mr. J. C. Naber in het Statistisch Instituut van 1885, deel IV, p. 32.

Sluiten