Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die daer onder gehouden worden, buyten besloten Steden (den Hage ende Alckmaer daer onder gereeckent) en sal van nieuws mogen opstellen ende erigeren eenige Weveryen, Loyeryen, Metselryen, Timmeryen, of andere gelycke Ambachten, Negociatie of Neeringen, die men binnen beslooten Steden behoort te doen, noch de selve Neeringen doen ende exerceren: Insgelijck dat niemant van nieuws en sal mogen op stellen eenige Backerye en Tapperyen binnen zes hondert roeden naer de vryheden vanden voorsz. beslooten Steden, noch oock op stellen op 't Platte Lant eenige nieuwe Brouweryen, op pene dat sy ghehouden sullen zyn sulcke Brouwerye of andere Neeringe, Backerye ofte Tapperye van stonden aen op te breecken en af te doen, en boven dien tot boete te betalen ten onsen profyte de somma van vyftich Carolus guldens". ')

Dit plakkaat van 1531 wordt in den tijd der Republiek eerst recht gehandhaafd en, waar het niet sterk genoeg was, door afzonderlijke overeenkomsten der oppermachtige steden met de heeren der dorpen versterkt. De Staten van Holland verbieden bovendien de kramerij te platten lande. Zij vaardigen een verbod tegen de ,,ventjagerij" uit, opdat deze aan de stedelijke winkels geen afbreuk aandoet.

l) Groot Plackaet-Boek, pag. 1268 v.v. — van Rf.es, deel I, p. 186.

4*

Sluiten