Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

andere schrijvers niet aanzienlijk geweest te zijn. „Nogtans", zegt Wagenaar, „bevindt men niet, dat er, het groot getal van ingezetenen in aanmerking genomen zijnde, te Amsterdam, meer menschen sterven of ziek zijn dan in andere steden van Holland."

De stad was ook niet ongezond. Te Leiden b.v. was de toestand ongunstiger in die dagen* De pest, die toen ter tijde nog verschillende keeren heftig optrad, maakte te Leiden betrekkelijk meer slachtoffers dan elders. 2)

Over het algemeen evenwel is de sterfte in de steden aanzienlijker dan op het platte land. Zoo wordt in het weekblad ,,de Borger" van 1778 nog aangegeven, dat jaarlijks in de groote steden 1 op 25 zielen, in de kleine steden 1 op 32 zielen, in de dorpen 1 op 36 zielen sterven.

Kersseboom komt evenwel tot de conclusie, dat Amsterdam in weerwil van het natuurlijk deficit driemaal zoo snel in bevolking toeneemt als de geheele provincie. 3) Dientengevolge moet aangenomen worden „dat de commercie jaarlijks uit de andere steeden en van 't plat landt een gedeelte der inwoonders daar na toe doet zakken,

') Wagenaar, deel I, p. 255.

') Blok. Geschiedenis van het Nederlandsche volk, deel V, p. 129. ') Eerste Verhandeling, p. 31.

Sluiten