Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werken, zijn: godsdienstvrijheid en een open burgerschap.

Het eerste wordt in Cap: XIV van het eerste boek van bovenaangehaald werk verdedigd. Het excerpt, dat de schrijver en marge geeft, luidt: „Door vrijheyd omtrent den godsdienst, konnen vele menschen uyt andere landen naer Holland getrocken werden: alsoo de kerckeliken in alle omliggende landen doorgaens vervolgen alle andere inwoonders, die van 't publiek gevoelen verschelen. Hetwelck nochtans tegen het evangelium strijd. Sulks vele menschen om die vervolgingen te ontgaan haar vaderland verhaten ende in Holland komen wonen. Zijnde over zulks die vervolgingen ofte straften om eenigen godsdienst zeer schadelijck voor den staet, alsmede voor den politiken stand. Sulcks voorneementlick in Holland tolerantie van godsdiensten behoorde te zijn, ook van de Roomsche. Omdat onze oorlogen tegen Spaenjen op zoodanige billickheyd zijn gegrond".

De la Court prijst derhalve de godsdienstvrijheid niet zoo zeer om haar zelfs wille aan, dan wel omdat zij immigranten lokt, die de welvaart vermeerderen.

Het open burgerschap, door de la Court „de vryheyd van wooning" genoemd, wordt in caput XV behandeld. De schrijver verkondigt over

6

Sluiten