Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sonen, dat is 8 Vio % der bevolking, aangetroffen. ')

De verbetering der straten in vele steden vloeit voor een gedeelte voort uit het herhaaldelijk opbreken van den openbaren weg, om het gasbuizennet aan te leggen. In 1841 is hiermede te Amsterdam een aanvang gemaakt, in 1847 wordt uitbreiding aan het oorspronkelijk plan gegeven, en sluit de stad een contract met de Pijp-gascompagnie voor twintig jaren. In 1855 wordt de straat meerendeels verlicht door gaslantaarns. Rotterdam, Nijmegen, Utrecht, Leiden, Delft, Haarlem, Maastricht, Zwolle, Groningen, 's-Gravenhage en andere worden in deze jaren, sommige iets vroeger, door gas verlicht. Leiden en Delft exploiteeren hare eigen gasfabrieken. Nergens in het land is het gas zoo goed en zoo goedkoop als te Leiden. 2)

De duinwaterleidingmaatschappij verschaft sinds 1S54 aan eenige bewoners van Amsterdam zuiver drinkwater.

Het onderwijs staat nog op de oude hoogte. De gemeente zorgt voor armen- en tusschenscholen. Op de begrooting van Amsterdam van 1850 is een post van ƒ39,260 voor toelagen aan stadsarmen- en tusschenscholen uitgetrokken! 3)

') Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje 1859, pag. 349.

!) Ibidem 1857, pag. 324 e. v.

3) Ibidem 1850, p. 220.

Sluiten