Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20,000 diamantwerkers te Amsterdam werkzaam zijn. En. al is deze raming misschien overdreven, zeker is hun aantal groot.

Ook de handel is in deze jaren toegenomen; in-, uit-, en doorvoer zijn vermeerderd.

Terwijl geld- en fondsenhandel zich te Amsterdam blijven ontwikkelen, wordt door de tabakscultuur op Sumatra, ook voor den Nederlandschen handel en scheepvaart een nieuw veld van bedrijvigheid geopend.

De scheepvaart breidt zich te Amsterdam eerst uit, wanneer het lang verbeide Noordzeekanaal in 1876 geopend wordt. Vóór dien tijd zien de groote schepen zich door het gebrekkige NoordHollandsche Kanaal hoe langer hoe meer belet in Amsterdam binnen te vallen, en heeft de Stoomvaartmaatschappij Nederland, in 1870 na de doorgraving der landengte van Suez opgericht, haar schepen van den Helder, dat slecht met het achterland verbonden was, moeten laten afvaren.

Na 1876 worden de inrichtingen dezer maatschappij naar de hoofdstad overgebracht.

De Rijnvaart beteekent in deze jaren te Amsterdam niet veel; de slechte verbindingsweg met den Rijn, welke weg vooral voor schepen met grooten diepgang meer en meer ongeschikt blijkt te zijn, is er de oorzaak van.

Sluiten