Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gasten" : personen, die slechts korten tijd toeven en naar de stad komen, niet met het doel om zich te vestigen, maar omdat hun beroep een tijdelijk oponthoud aldaar noodzakelijk maakt.

Jaarlijks trekken ambtenaren, geestelijken, militairen, studenten en dergelijke peronen naar de steden, welke andere, die wegtrokken, vervangen Hun aantal heeft op de vermeerdering der bevolking weinig invloed.

Voorts vestigen zich werklieden en dienstboden, die in de stad een arbeidsveld zien. Zij blijven er, indien zij vinden, hetgeen zij verwachten ; zij trekken weg, zoo elders een betere arbeidsgelegenheid zich aanbiedt.

Alle deze personen vormen een stroom, die de gevestigde bevolking nu eens in mindere dan in meerdere mate doet wsssen. De stroom verbreedt zich in jaren van groote vraag naar arbeid; zij wordt smaller, niet alleen door vertrek maar ook door geringere vestiging, wanneer de vraag vermindert.

Zoo had in het jaar 1883 te Amsterdam de particuliere huizenbouw en vooral de bouw van een betrekkelijk groote tentoonstelling, die in korten tijd voltooid moest zijn, een aanzienlijke immigratie ten gevolge.

In de volgende jaren, toen de arbeidsvraag, die de tentoonstelling in het leven had geroepen,

Sluiten