Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den duur of dikwijls niet geschikt of niet geneigd tot den arbeid, dien hij in de stad vindt. Veelal wordt hij als los werkman aangenomen en na korten tijd weer ontslagen. Hij is dan genoodzaakt elders de arbeidsgelegenheid te zoeken. Ook op ouderen leeftijd gaat hij, wanneer hij b. v. gepensionneerd is, vaak naar het platteland, waar hij goedkooper leven kan dan in de stad en allicht een kleine bijverdienste vindt. Door allerlei dergelijke omstandigheden is in de groote steden de vrouw op ouderen leeftijd zeer sterk vertegenwoordigd.

De verhouding der beide sexen op 65-jarigen en ouderen leeftijd bedroeg in 1889 :

Mannen ! Vrouwen

in Amsterdam 1000 1615

,, Rotterdam 1000 1703

,, 's-Gravenhage 1000 1590

,, Nederland 1000 11S8

In kleinere steden is het vestigingsoverschot der vrouw veelal ook grooter dan dat van den man geweest, waartoe nu eens aanzienlijker vestiging dan weer geringer vertrek bijdroeg. Hier was de vestiging der vrouw evenwel uit den aard der zaak niet zoo duurzaam. Dientengevolge was het aantal vrouwen op ouderen leeftijd hier niet zoo aanzienlijk als in de grootste steden.

Sluiten