Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op iooo mannen van 65 jaar en ouder werden in 1889 geteld:

in Groningen 1551 vrouwen van denzelfden leeftijd. „Nijmegen 1533

„Haarlem 1397 „ „ „

Evenals er verschil bestaat tusschen de immigranten naar de verschillende steden, wat leeftijd en sexe betreft, zoo is ook de eene stad meer in trek bij de onvermogenden, de andere bij de welgestelden.

Over het algemeen hoorde men in deze jaren de klacht uiten, dat zij, die naar Amsterdam en Rotterdam togen, niet alleen weinig vermogend maar zelfs veelal armlastig waren, en dat vele armbesturen ten plattelande door een reisbillet naar een der steden te geven, zich de behoeftigen van den hals wisten te schuiven. Men oordeelde, dat de menschlievende wijze van ondersteuning, zooals zij meer en meer in groote steden doordrong, de plattelandsbevolking naar de stad had gelokt.

In hoeverre al deze beweringen de waarheid nabij komen, is moeielijk na te gaan. Het is alleszins waarschijnlijk, dat de immigranten, die voor het grootste deel jeugdige personen waren, weinig vermogen medebrachten. Voor Amsterdam kunnen eenige cijfers dit verschijnsel aantoonen. ')

') Men houde in het oog, dat de cijfers voor de inkomens der gevestigden misschien te laag aangeslagen zijn, daar de belastingadministratie ze niet altijd kent.

Sluiten