Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

belangrijk leven weinig plaats in te nemen, omdat volkomen waar is, wat de Pressensé schreef: „le cöté dramatique de la vie de Robertson est tout intérieur, les incidents y sont fort rares et n'ont rien d'exceptionnel!)."

Frederick William Robertson, geboren den 3jen Februari 1816, stamde af van eene deftige Schotsche familie, waarvan velen behoorden tot den militairen stand; zijn grootvader en vader waren verdienstelijke officieren, even als later zijn drie jongere broeders-).

In zijne gelukkige jeugd was hij „sterk als ijzer", hij muntte uit in allerlei spelen en was vooraan bij allerlei stoute waagstukken, doch tevens hield hij van lezen, van de stilte en van de natuur, zoouat zich dus in kiem al vroeg openbaarde, wat men zou kunnen noemen: zijne dubbele natuur, welke op lateien leeftijd zoo duidelijk zichtbaar wordt in de aanwezigheid van krachtige, tegenover elkander staande gevoelens.

De zoo even genoemde contemplatieve neigingen hingen samen met eene uiterst fijne gevoeligheid, waardoor hij de tegenstellingen van het leven duidelijk zag en levendig gevoelde, en tengevolge waarvan allerlei dingen, die op een ander weinig of geen uitwerking hadden, voor hem een oorzaak waren van — niet zelden diep gevoelde vreugde of smart 3). Deze fijngevoeligheid bracht en hield hem ook voortdurend in de tegenwoordigheid van hooge idealen, waardoor bij hem eene zekere geringschatting van zichzelven ontstond, die hem steeds is bijgebleven-i): zijne geringste

1) Etudes contemporaines par E. de Pressensé. 1880. VII. Verny et Robertson, p. 308.

2) Deze drie overleefden hem; zijn drie jongere zusters stierven vóór hij 25 jaar was.

3) Zie enkele voorbeelden: Life and Letters of the Rev. F. W. Robertson, edited by Stopford A. Brooke, M. A. library edition. London. Henry S. King & Co. 65 Cornhill. pp. 154, 156, 174, 175, 181, 230 etc.

4) Hoewel later in mindere mate dan vroeger.

Sluiten