Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijne ouders i) behoorden tot „the evangelical party", eene streng orthodoxe richting, waarvan de denkbeelden later (bl. 19 21) zullen worden vermeld, en zijne opvoeding was hiermee in overeenstemming. Maar het schijnt, dat hij reeds als student zich niet volkomen bij eene bepaalde partij kon aansluiten 2).

Dit is zeker, dat Newman eene groote aantrekkingskracht op hem heeft uitgeoefend, en m. i. zegt Brooke zeer terecht^), dat de groote heftigheid, waarmede hij spreekt over de Traktariers, voor hem een bewijs is van de groote kracht, waarmee ze hem aantrokken.

Dit blijkt ook o. a. uit een brief, waarin hij spreekt over: „this Oxford delusion-heresy," en „the baneful breatli of this accursed upas tree," waarop dan volgt: „ik spreek niet als iemand, die niet in gevaar is geweest, en kan er mij daarom niet heel kalm over uitlaten" -i). Er is trouwens geen twijfel mogelijk, als hij later schrijft: „met Newman ben ik vóór eenige jaren gegaan tot aan den rand van een vreeselijken afgrond .r>)duidelijker kan het wel niet worden gezegd. Zoo zien wij dus, hoe hij niet zonder twijfel en strijd zich een standpunt veroverde; in Oxford en Winchester zegt hij zelfs meermalen, hoe hij als een kind door eiken wind der leer werd bewogen"). De Pressensé kan daarom, naar het mij voorkomt, al met zeer weinig recht beweren ï), „dat Robertson zonder

') Zijn vader meende soms in verbinding te staan met geesten van afgestorvenen. Arnold haalt in zijn „Robertson of Brighton", p. 19, 20, een brief van den vader aan, waarin hij vertelt, hoe hij eens een gezicht kreeg met de mededeeling, dat zijn vriend was overleden. „Den volgenden morgen zei ik: let er op, gistermiddag overleed Sir WlLLlAM Napier. Woensdagmorgen kreeg ik een brief met het bericht, dat Sir WlLLlAM Zondagmiddag was gestorven. Iets dergelijks heb ik nog twee keer Beleefd." 2) Life and Letters, p. 486.

' ) „ „ „ p. 23.

4) p. 24, 25.

■') „ „ „ p. 87.

f') » „ „ p. 48.

7) de Pressensé, pag. 284.

Sluiten