Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar gaf tevens den raad om een tijd lang rust te nemen en te gaan reizen.

Deze reis had in zoover belangrijke gevolgen, dat zijn geschokte gezondheidstoestand zich eenigszins herstelde, en vervolgens, dat hij in Genève kennis maakte met „Helen, third daughter of Sir George William Denys, Bart., of Easton Eston, Northamptonshirei), en na korten tijd met haar in het huwelijk trad.

Dit is het eenige, wat Stopford Brooke zegt en - behalve Charlotte Broicher-) spreken ook de andere biographen niet over zijn huwelijksleven.

Ook wij zullen er hier niet meer van zeggen; misschien wordt na den dood van zijn zoon nog een gedeelte van de niet gepubliceerde 3) brieven uitgegeven, waarin ook gehandeld wordt4) over wat nu opzettelijk is verzwegen. Indien echter waarheid is, wat ons het zwijgen der biographen doet vermoeden en door Broicher nader wordt bevestigd, namelijk dat aan zijn huwelijksleven de volle innigheid van een wederzijdsch verstaan ontbroken heeft, dan moet deze omstandigheid van grooten invloed zijn geweest op Robertson's innerlijk leven.

Broicher geeft te kennen, dat zijn huwelijksleven eene verlammende terugwerking heeft uitgeoefend op zijn geloof aan de menschheid en hem versterkt heeft in zijne ongunstige opvatting, wat betreft de uitwerking van zijn arbeid&).

Hier mag nog wel worden bijgevoegd, dat een man als Robertson hieronder zeer moest lijden; een lijden, dat niet volkomen te omschrijven was, maar gestadig moest worden gevoeld: geen

') Life and Letters, p. 62. Arnold zegt, p. 47 „Eastin Neston".

-) Frederick William Robertson, sein Lebensbild in Briefen. Nach Stopford A. Brooke. Life and letters of F. W. Robertson. Frei bearbeitet von Charlotte Broicher 2te Auflage, Gotha, Friedrich Andreas Perthes 1894, S. 52, 53, 323-325.

3) Tot nu toe is slechts een derde deel der brieven uitgegeven.

4) C. Broicher, S. 325.

5) » „ S. 324.

Sluiten