Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of the waves may be heard there in the distance; and standing by his grave, it seems a fair and fitting requiem; for if the inquietude of the sea was the image of his outward life, its central calm is the image of his deep peace of activity in Godi)."

F. VV. Robertson stierf in den ouderdom van 37 jaar.

Had hij langer geleefd, zoo zou hij zeker boeken hebben geschreven, daar hij er reeds aan dacht eene verhandeling over „inspiratie" te beginnen, maar hij stelde dit uit, daar hij Engeland nog niet rijp genoeg hiervoor achtte. Na zijn dood zijn echter de meeste zijner preeken en lezingen uitgegeven en vele van zijne brieven.

Voor zijne preeken maakte hij gewoonlijk aanteekeningen; doch dikwijls schreef hij de preek 's avonds op voor een vriend, zooals hij meende haar gehouden te hebben. Vele zijn ons op deze wijze bewaard gebleven; anderen bestaan uit aanteekeningen, die verschillende hoorders hebben gemaakt, terwijl sommigen slechts zijne eigenhandige schetsen zijn. Volgens Arnold is een groot deel — wel twee deelen druk — weggeraakt op een spoorwegstation, en ondanks de uitgeloofde belooning van een paar honderd pond, zijn deze niet weer gevonden2).

Bij zijn leven is slechts ééne preek») uitgegeven. „In een zwak oogenblik gaf ik toe," zegt hij om zich te verontschuldigen.

Van Robertson is tot op heden geplubliceerd:

Sermons. Fi ve Series, waarvan 4 deelen in Taugnitz editie werden uitgegeven.

Expository lectures on the Corinthians, (laatste druk 1902).

Notes on Genesis (laatste druk 1903).

Lectures, Addresses and literary Remains (laatste druk 1895), waarvan ook afzonderlijk zijn uitgegeven: the education of the human race by Gotthold Ephraim Lessing, translated by the lake Rev. Fred. W. Robertson, fourth edition 1896, en Analysis of iMr. Tennyson's „in memoriam" by the late Rev. Fred. W. Robertson, fifteenth edition 1901.

Zijne brieven werden uitgegeven door Stopford A. Brooke, voor 't eerst in 1863, the litrary edition voor 't eerst in 1865.

*) Stopford Brooke, p. 468.

2) Arnold, p. 255.

3) NI. „the Israelite's grave in a foreign land" Sermons I, xxi. In een woord vooraf neemt hij de gelegenheid te baat „of disowning certain sermons which have been published in my name."

Sluiten