Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is ellendig, omdat hij het is en hij is groot, omdat hij weet, dat hij ellendig is1).

De menschelijke ziel bezit wel het vermogen om zich eindeloos te ontwikkelen, doch is tevens te vergelijken met het insect, dat in hout of steen was ingemetseld, vóór de dag aanbrak, waarin de slag van de bijl of het houweel viel, het licht en de warmte naar binnen drongen en de teere, doorschijnende vleugeltjes zich konden bewegen, het oog kon schitteren, en het levende wezen naar buiten kon treden -). Gelijk nu het insect van de buitenwereld was afgesloten, zoo eveneens de mensch van God door de zonde3), terwijl hiervan het noodzakelijk gevolg4) is, dat de mensch van God vervreemd raakt, totdat de afstand tusschen God en hem steeds grooter wordt; een diepe kloof gaapt tusschen God en de ziel, en de mensch staat vijandig tegenover Hem.

Robertson Iaat het echter bij dit algemeene antwoord niet blijven, en wanneer wij zijne geschriften lezen, kunnen wij tal van oorzaken door hem vinden opgenoemd.

Als hij heeft opgemerkt 5), dat ieder in zijn godsdienstig leven eigenaardige moeilijkheden zal aantreffen, daar niemand hetzelfde pad kan gaan als zijn naaste, somt hij allerlei gevaren op, waaraan de mensch op geestelijk gebied bloot staat, die zijn hooger leven bedreigen, waarvan ik de voornaamste hieronder laat volgen.

De ontwikkeling van het godsdienstig en zedelijk leven wordt belemmerd of wel volkomen tegengehouden, wanneer men

1. zich over geeft aan „the spirit of the world."

Deze „spirit of the world" is zeer veranderlijk van aard, onop-

!) Geciteerd : Blaise Pascal, Girolamo Savonarola,Jeanne d'Arc. Historische schetsen door Dr. Is. van Dijk, Arnhem J. W. & C. F. Swaan, 1891, blz. 35.

2) Sermons i, p. 277.

s) » V, p. 49.

4) „ IV, pp. 222-225.

8) „ I, pp. 80, 81.

Sluiten