Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit te verwezenlijken, moet in beginsel ieders doelwit worden, en wel door met open oor te luisteren naar wat hij zal hooren,' door zich te betoonen „a devout recipient of a revelation"; want meer staat niet in zijne macht, daar hij zelf geen waarheid kan scheppen.

Nu hoort men wel eens zeggen, dat onze ziel moet zijn als een stuk wit papier om over waarheid te kunnen oordeelen. Dit moge waar zijni) wat betreft de dingen, die wij met onze zintuigen kunnen waarnemen en verstandelijk kunnen begrijpen, bv. ten opzichte van de vraag, of deze wereld tienduizend of tien millioen jaren heeft bestaan, maar in zedelijke en godsdienstige dingen is "this same white-paper tone of mind" niet de beste voorwaarde 0111 tot waarheid te komen.

Hiervoor is noodig „de kinderlijke geest der gehoorzaamheid"-), want slechts aan hen, die dezen geest van zachtmoedigheid, nederigheid, gehoorzaamheid bezitten, kan God openbaren, wat hij voor „wijzen en verstandigen" verborgen houdt. Hij, die dezen geest heeft, is zich bewust licht te kunnen falen 3), en staat als zoodanig lijnrecht tegenover de velen, die altijd tegenspreken, twisten en vitten, — niet om hunne meeningen naast die van anderen te plaatsen en daardoor der waarheid meer nabij te komen, maar die geen ander doel kennen dan hun medemensch van onwaarheid te overtuigen, en te bewijzen, dat slechts zij gelijk hadden. Even ver staat hij af van hen, die wanhopen aan het vinden van waarheid, omdat zij te teleurgesteld, te bitter, te hopeloos, niet vertrouwend genoeg zijn om haar te kunnen vinden.

Kenmetkend vooral is, dat wij bij zulk eenen geen zelfoverschatting, geen zelfvereering aantreffen, want hij heeft geleerd zich „naakt" voor God te plaatsen, zonder zich op eigen verdiensten te beroepen.

!) Sermons V, p. 186.

2) „ V, p. 184.

3) I, p. 311.

V

Sluiten