Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Want het leed kan aan de ziel die geestelijke gesteldheid geven, welke noodig is om de hoogere dingen te verstaan en zich toe te eigenen.

Toch heeft de smart niet altijd dien gezcgenden invloed, daar de uitwerking niet steeds dezelfde is, evenmin als het vuur, dat stroo in brand steekt, ijzer zacht maakt, klei verhardt. Warmte brengt somtijds de levenskiemen tot ontwikkeling, maar helpt elders mede tot een ras verval; „it is a great power in the hothouse, a great power also in the coffin" i).

Het lijden gaat den mensch ook wel eens voorbij zonder eenige uitwerking te hebben nagelaten, terwijl er niet minder sprake kan zijn van een noodlottigen invloed van het lijden, welke niet alleen zonder vrucht blijft, maar geheel verkeerd werkt op de ontwikkeling van karakter en leven -').

Ook nog een derde is mogelijk, nl. dat men zich onderwerpt, omdat het nu eenmaal noodzakelijk is. Somtijds wordt aldus een groote moed betoond, en de persoon, die deze „godlike indifference to the thing which is preying upon his very life" 3) toont te bezitten, vindt in den krijgsman Robertson een grooten bewonderaar ^), hoewel hij er bijvoegt, dat „manliness is not blessedness", dat de Christelijke geest iets anders is dan de Stoïcijnsche. Wanneer de smart slechts uitwerkt, dat alleen deze „goddelijke onverschilligheid" ons deel wordt, zoo heeft zij nog niet het hoogste aangebracht.

!) Zie Sermons III, p. 106. Expos. lect. on the Cor., p. 446.

2) Zie bv. Sermons II. pp. 37-39, III, pp. 107 -110; Expos. lect. on the Cor. pp. 383-385, 446. Ook over dit punt, evenmin als over het vorige, wijd ik verder uit, daar het buiten onze lijn ligt.

3) Expos. lect. on the Cor., p. 447.

4) "The NorthAmerican Indian suffering torture without a single groan; the man - who has a vulture sorrow gnawing at his heart, but who goes on with a stern defiance, is sublinie and grand. The man who with closed teeth in his own room can resolve that no extremity of suffering shall wring from him one groan is manly." Expos. lect. on the Cor., p. 447.

Sluiten