Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Laten wij daarom nagaan op welke wijze en waarom men het recht heeft om te spreken van een „life-giving power of sorrow".

a. De smart kan den menseh brengen tot realiteit.

Naar het mij toeschijnt gebeurt dit volgens Robertson in drieërlei opzicht.

n. Zij brengt den mensch voortdurend in herinnering, hoe God Souverein, wij slechts rentmeesters zijn.

In verschillende landen bestaat een verjaringsrecht •), volgens hetwelk na een zeker aantal jaren in the venerable language of the law, after a custom „whereof the niemory of man runneth not the contrary" - de aanspraak op iets verbeurd is. En evenals nu somtijds op een bepaalden dag een weg wordt gesloten om den menschen er aan te herinneren, dat zij slechts worden toegelaten zonder er rechtens aanspraak op te kunnen maken, — zoo handelt God ook met ons. Elke pijn, die wij voelen, elke gebeurtenis, welke ons een teeken is, hoe onzeker ons leven en onze bezittingen zijn, elke begrafenisstoet, die ons voorbij gaat, wijst er op, dat God het recht heeft om „den weg te sluiten', daar ons niets is gegeven, maar alles slechts voor eenigen tijd is toevertrouwd. Van deze waarheid was Job zich bewust, toen hij zeide: de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de Naam des Heeren zij geloofd!

p. Zij maakt den mensch waarachtig, oprecht-').

„Als ooit het oppervlakkig bekleedsel van conventioneele gevoelens en gedachten, die de ziel kunnen omgeven gelijk de huid het lichaam, kan wegvallen, dan is het wanneer de mensch in de school des lijdens komt. Het is iets eigenaardigs jonge menschen waarheden te hooren uitspreken, welke nog niet binnen de grenzen hunner ervaring liggen. Als men nog jong is, neemt men de spreekwijzen op de lippen, welke van anderen

J) Sermons II, p. 36. 2) » I, pp. 165, 166.

Sluiten