Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

navolgen. Imitatio Christi wil zeggen: verkeeren in de atmosfeer van zijne gedachten en gevoelens; het is mogelijk om geene enkele handeling te doen, die hij heeft verricht en toch altijd in zijn geest te handelen. Christus moet zijn een levend, bezielend voorbeeld, dat een sterk licht werpt op de levensmysteriën; de geest van dat geheiligde leven en dien gewijden dood moet in ons overgaan en ons heiligen tot de waarheid in leven en sterven i).

Dat dit mogelijk is, dat „all our mysterious human life refers itself back to Him, that Christ's Life the measure is of the world" '-), heeft hierin zijn grond, dat Jezus beschouwd moet worden als de mensch, de volmaakte mensch, „the blossoming of our Humanity: differing from the race that had gone before as the flower differs from the wood in which it grows: of the same nature and yet of another, more delicate and more ethereal"3).

Christus is de mensch, „the realised idea of the man"'»), „God's idea of man completed" 5), zjjn leven „the one true exhibition of our human nature"»); in hem was „all that was most manly, and all that was most womanly"ï); zijn karakter is „universal" «); men kan spreken van „the catholicity of his brotherhood" »), hem

noemen „the type of the whole race, the essence, the sublimation of humanity" i°).

Wanneer men bv. het beeld van Abraham, van David, van Paulusgoed beziet, bemerkt men duidelijk tot welke eeuw en natie zij behooren.

!) sermons 11, pp. 223 , 224.

-) Expos. lect. on the Cor., p. 393.

" " " " » P 243; zie ook Sermons V, p 238 II, p. 201.

<) sermons V, p. 96.

6> » III, p. 98.

6) „ V, p. 166.

7) » II, p. 241.

s) » V, p. 1.

» V, p. 2.

lü) » V, p. 3.

8

Sluiten