Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu bestaan er twee mogelijkheden, nl. dat God verzoend wordt door de verandering, die in den mensch tot stand komt, - of wel, dat de mensch wordt verzoend, omdat God zich tot hem neerbuigt!

Wij krijgen wel eens den indruk, alsof beide beschouwingen

afzonderlijk bij hem worden aangetroffen. Somtijds doet hij het

voorkomen, alsof de verzoening alleen van 's nienschen eigen

houding afhankelijk zou moeten zijn; maar hij zegt eveneens

meermalen, dat hem geene waarheid meer dierbaar is dan deze:

«dat de hemel niet de onze wordt door verdienste, maar alleen

door genade"i), „dat wij gered worden door genade, niet door

ons willen"-'); „dat er voor God geen sprake kan zijn van verdienste" 3).

Gewoonlijk echter zien wij beide opvattingen vereenigd, en neemt hij, zoowel eene Goddelijke als eene menschlijke werkzaamheid aan, zonder verder steeds een vaste grenslijn aan te geven.

Zeei in het algemeen, kunnen wij aldus zijne denkbeelden samenvatten.

Jezus openbaarde aan de menschheid de heerlijke waarheid, dat de mensch als mensch Gods kind is, d. w. z. kind van God „de jure"-»).

Dit is niet voldoende, want de mensch moet van „de jure": «de facto" kind van God worden, met andere woorden: de mensch

>) Sermons IV, p. 261.

2) » 1, p. 83.

J) Sermons V, p. 309. Zie b.v. Expos. lect. on the Cor., p. 445-

«There IS no independence on earth; we are all dependen! on the breath

ot God. Trial soon forces tis to feel this. As well might the clouds tl.at

surronnd the setting sun, tinged with gold and vermillion, boast tl,at

ïey shone by their own light: the coming niglit would soon show

lem to e but a dim, dark, dense bank of vapour. We hang frotn

lour to hour on God. When we know ourselves aright, we shall

teel that we have nothing of our own that is good - that we are

strengthless, powerless, and must depend entirely 011 His all-sufficient grace."

4) Zie verder de beschouwingen van Robertson over den doop.

9*

Sluiten