Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden de wilde volkeren van Nieuw-Zeeland, die nooit van hem hoorden, of de Assyriërs, die gestorven waren vóór zijn komst?

Op deze vraag wordt wel eens een zeer zonderling antwoord gegeven.

Men neemt dan aan, dat Jezus door zijne alwetendheid in zijne stervensure bewust was van elke zondige daad of gedachte, dat elke zonde toen aanwezig was in zijne ziel, alsof deze de zijne ware.

Men moet volgens Robertson uitgaan van eene geheel andere opvatting, nl. dat >,all sins of the same fainily" zijn, en de zonde beschouwen als één groot beginsel „a single world-spirit."

Zij is te vergelijken met electriciteit, die ondeelbaar in het universum aanwezig is. De electrische sprank in een dauwdroppel maakt deel uit van den stroom, die den eik neervelt, want als gene zich daar niet had bevonden, zou de geheele voorafgaande samenstelling van het heelal eene andere zijn geweest en de eik ware niet getroffen. Zoo zijn ook zondige handelingen eene openbaring van cén groot beginsel. De Joden, die de moordenaars van Abel en Zacharias veroordeelden, maar toch handelden als genen, waren dus van eenzelfden geest, en als zoodanig mede schuldig aan hun dood. Jezus noemde de Phariseërs schuldig, omdat zij de geestelijke kinderen waren van de moordenaars der profeten, want zij verzetten zich tegen het goede, gelijk dit in hunne dagen zich vertoonde, evenals hunne vaderen den vorm weerstonden, waarin het zich toen openbaarde.

Welnu, op gelijke wijze is de menschheid schuldig aan Jezus dood.

>.If you have been a false friend, a sceptic, a cowardly disciple, a formalist, selfish, and opposer of goodness, an oppressor, whatever evil you have done, in that degree and so far you participate in the evil to which the Just One feil a victim - you are one of that mighty rabble which cried, „Crucify Him, Crucify Him"; for your sin He died; His blood lies at your threshold."

Wij zagen boven reeds, dat aan het kruis «was exhibited the grandest expression of that greatest law of ours, that law according to which life cannot be, except through death".

Sluiten