Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a. hij realiseert voor ons het op zich zelf onzichtbare.

Evenals wij bv. steeds zouden verkeeren in een eeuwig „heden",

wanneer wij niet in de dingen rondom ons eene opeenvolging konden waarnemen, zoo is het ook de schepping, die als 't ware God voor ons verwerkelijkt. Wij hebben uitwendige symbolen noodig om ons eene onzichtbare idee te realiseeren. Wat is een vlag? een stukje doek? Maar „why is it that in the heat of battle there is one spot where the sabres flash most rapidly, and the pistols' ring is quicker, and men and officers close in most densely, and all are gathered round one man, round whose body that tattered silk is wound, and held with the tenacity of a deathstruggle? Are they only children fighting for a bit of rag?" Neen, die vlag is alles voor hen: hun regiment, hun land, hun eer, hun leven, - hoewel slechts een symbool. Zoo maakt ook de Doop eene gedachte, een leerstuk tot eene werkelijkheid.

b. hij is het teeken van eene algemeene kerk.

Te midden van alle geschillen en secten spreekt de Doop van broederschap, want allen zijn kinderen van één Vader; ook tot hen, die diep zijn gevallen en veracht, brengt de Doop de blijde boodschap, dat zij Gods kinderen zijn, en dat hun — zoodra zij dit erkennen — de zegeningen, welke hieruit voortvloeien, worden geschonken.

c. hij is een, met gezag sprekend, symbooli).

Eene kroning bv. maakt iemand niet tot koning, want hij wordt gekroond, omdat hij het reeds is; zij legt slechts van dit feit getuigenis af. Maar daarom is zij niet van alle waarde ontbloot, want zij oefent wel degelijk invloed uit. Welnu, eveneens lezen wij in de Handelingen der Apostelen, dat Cornelius wordt gedoopt, «omdat hij den Heiligen Geest ontvangen had'. Petrus zegt: hij heeft den Geest: geeft hem dan ook het symbool hiervan, opdat

') Talrijk zijn de voorbeelden, welke hij geeft om zijne meening toe te lichten, b.v. eene huwelijksvoltrekking, kroning, een testament. Maar ook hier blijkt, dat „omnis comparatio claudicat".

Sluiten