Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenvoudige gehoorzaamheid, zonder vertoon, der 7000, die zijn God als den hunnen hadden aangenomen". De zegen, dien het werk van een predikant verspreidt, is alleen gelegen in den invloed op het karakter, in veranderde levenswijze en in de nederige gehoorzaamheid aan God, hetgeen dikwerf meer bevorderd zal worden door onderwijs, huis- en ziekenbezoek.

Dit was wel het hoofddoel dat Robertson zich zeiven en anderen stelde.

Het is niet voldoende, dat slechts betere gevoelens worden opgewekt, wat gewoonlijk maar een kortstondigen invloed uitoefent, doch dat er bij den mensch zelf eene innerlijke en blijvende omkeer plaats grijpt, omdat hij nader tot God is gebracht. Hij drukt dit eens aldus uit: „Gods wegen met den mensch te rechtvaardigen, het mysterieuze van ons tegenwoordig bestaan te verklaren, God te vertolken - is dit niet het wezen van het predikant i)?"

„God vertolken", dat wil zeggen zijne verhouding tot den mensch, en de verhouding van dezen tot God nader verklaren, „God vertolken", dat wil zeggen, zóó verklaren, dat de mensch Hem leert kennen en zich bewust wordt van zijne betrekking tot Hem, niet van hooren zeggen, maar door eigen ervaring. De predikant moet meewerken om anderen eene eigen zielsovertuiging te geven -), want al oefent de een eene bemiddelende macht uit over den ander, zoo moet hij toch streven om het verschil steeds geringer te maken, totdat het is weggevallen en bij zichzelven overbodig heeft gemaakt 3).

Ieder, die de preeken en brieven van Robertson kent, zal zeker

!) Sermons III, p. 79.

2) „ V, p. 145.

3) » V, p. 150; zie ook IV, pp. 8, 9: „This is the Ministry and its work — not to drill hearts, and minds, and consciences, into right forms of thought and mental postures, but to guide to the Living God who speaks, to lead men to think and feel for themselves, to open their ears that God may speak, to bring the soul face to face with God, and supersede ourselves."

Sluiten