Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en verklaren. Behalve, dal men deze eigenschappen m. i. dikwijls niet voldoende scheidt en ze zoo niet tot hun recht Iaat komen, of wel, dat men slechts eene enkele noemt en over de anderen zwijgt, gebeurt het ook niet zelden, dat slechts ondergeschikte hoedanigheden op den voorgrond worden gebracht, of zelfs gezichtspunten worden genoemd, die wij niet eens als kenmerken zijner prediking kunnen beschouwen.

Het beste is hier m. i. gezegd door Tulloch, die - hoewel zeer kort — spreekt over „Robertson's characteristics as a preacher", in aansluiting aan de volgende indeeling:

1. Expansive intellectual faculty.

2. Spiritual intensity.

3. Sincerity and love of truth.

Toch is ook deze indeeling onvoldoende, omdat het tweede punt te onbepaald is, het derde slechts als een onderdeel van een grooter geheel moet worden beschouwd, terwijl bovendien in de uitwerking van het eerste sommige dingen worden genoemd, die onder het tweede moesten zijn vermeld.

Naar mijne meening zijn er vier hoofdfactoren, die wij kunnen onderscheiden, die afzonderlijk kunnen voorkomen, doch bij hem in meerdere of mindere mate gezamenlijk worden aangetroffen, en die, als de fundamenten, waarop een schoone kathedraal is opgetrokken, den grondslag vormen, waarop zijne prediking is opgebouwd als een fijn en hecht samenstel van scherp formuleeren en denken en zuiver gevoelen.

Deze vier zijn de volgende:

1. Zijne intellectueele kracht.

2. Zijn kunstenaarsaanleg.

3. Zijne kennis der menschelijke ziel.

4. De persoonlijke stempel van zijn godsdienstig leven.

Bij elk van deze willen wij een oogenblik stilstaan.

1. Zijne intellectueele kracht.

Drie gronden voer ik aan om te bewijzen, dat wij het recht

Sluiten