Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

helderheid, de rust, de geslotenheid en vastheid van zijne preeken.

Men heeft als 't ware steeds een gids bij zich, die ons zegt, waar wij ons bevinden, waar wij zullen komen, en die ons duidelijk toont, dat hij den weg en het land goed heeft onderzocht, alvorens er anderen te brengen; een gids, die ons gewoonlijk langs den kortsten afstand naar het doel leidt en alleen ons op zijwegen brengt, als hij werkelijk iets heeft aan te wijzen, dat anders aan onzen blik ontgaan zou zijn.

Wij weten bij Robertson steeds, wat wij «aan hem hebben." Mij gaat uit van eene gedachte en deze ontwikkelt hij rustig en in vaste lijnen; hij heeft verwijderd wat buiten zijn onderwerp ligt - zeker een teeken van groote kracht - en brengt, wat hij wil behandelen, in gesloten verband, en wel op zulk eene wijze, dat men steeds den indruk ontvangt, alsof het hem zelf niet de minste moeite heeft veroorzaakt, en men meermalen geneigd zou zijn te veronderstellen, dat zijne verdeeling de eenige manier is om zulk een onderwerp te behandelen. Bijna altijd lijkt zij uiterst eenvoudig en natuurlijk, en nooit geeft hij ons den indruk, dat hij een of ander punt er met moeite „aangehaakt" heeft, indien hij zelf niet hierop wijst.

Het is soms, alsof het door hem behandelde onderwerp door een tooverstaf is aangeraakt en nu van zelf zich openspreidt en zijne schatten bloot legt, en wij denken aan harde vruchten, die gemakkelijk geopend kunnen worden, als men maar weet, waar men ze treffen moet.

En toch, - ondanks dat stelselmatige, ondanks dat punt voor punt opnoemen, dat streng van elkaar gescheiden houden der deelen, ondanks zijn first, second, third, zijn deze preeken toch geene dorre wiskunstige betoogen, evenmin als een fuga van Bach eene samenstelling is van louter vernuftig gedachte figuren. Wij gevoelen, dat alles slechts moet dienen, om ons helderder den grooten rijkdom zijner ziel voor den geest te brengen.

Om te laten zien, hoe eene preek van Robertson eene eenheid vormt, zou bijna elk stuk als voorbeeld kunnen dienen.

Sluiten