Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

and fine to say them - things which he fain would feel, and fancies that he does feel i)."

Het is opmerkelijk, hoe hij bijna altijd bewonderenswaardig sober blijft, en vrij is van alle gemaakte opwinding en valsche voorstellingen, omdat hij de dingen zelf eenvoudig, klaar en diep gevoelt, hetgeen zich overal en op allerlei wijzen openbaart; men denke b.v. slechts aan zijne talrijke, maar steeds ongekunstelde, ware beelden en vergelijkingen. Het was steeds zijn streven „to paint things in the sober colours of truth; not as they might be supposed to be, but as they are

Wat hij zegt is door hem zelf gevoeld, komt door hem heen tot ons.

Wat zijn uwe gebeden, vraagt hij eens: „the language of a full heart or of a full lip 3)? Deze laatste woorden mag men ook wel tot eiken prediker richten: wat zijn uwe preeken? Van Robertson zijn ze „the language of a full heart", al gaf hij zich niet altijd volkomen, omdat hij vreesde, dat men hem voor „a fine talker" zou houden.

Somtijds zien wij èn een persoon èn zijn woorden; bij Robertson zijn deze twee tot één geworden. Wat hij sprak, was de uitdrukking van zijne gevoelens en denkbeelden. Door zijne woorden komen wij in aanraking met het beste, dat in hem leefde, met de vragen, die hem het grootste belang inboezemden; wij gevoelen, dat hij overtuigd is van wat hij zegt, al doet hij ons, vooral in verband met zijne levensbeschrijving, menigmaal denken aan de voorafgaande worsteling.

Robertson is eene godsdienstige persoonlijkheid, immers zijn godsdienst leeft; „wij treffen hier geen gegalvaniseerd leven aan" gelijk prof. Van Dijk eens jegens mij opmerkte, „doch zijne vroomheid ademt met eene eigen ademhaling. „Hij schreef eens in

') Sermons I, p. 165.

2) . UI, p. 231.

3) » V, p. 41.

Sluiten