Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D.

BESLUIT

lk ben aan het eind gekomen van de taak, die ik mij had voorgenomen te volbrengen, nl. om een denkbeeld te geven van het leven en de werken van Robertson.

Sommige lezers zullen zich misschen hebben verwonderd over het feit, dat hierin zijne sociale denkbeelden niet zijn behandeld; dit is echter geschied uit de overweging, dat deze, naar het mij voorkomt, in het minst geen kenmerkend karakter dragen. Daarom hier slechts een enkel woord.

Vooral door zijn invloed kwam o. a. de oprichting van eene leeszaal1) tot stand in Brighton voor werklieden, die door eene wekelijksche contributie voornamelijk zelf konden voorzien in de kosten voor de inrichting en later voor de aanschaffing van de boeken, maar die toch ook den bijstand van meer gegoeden en ontwikkelden niet versmaadden. Op deze wijze trachtte hij beide standen nader tot elkander te brengen, en ook in dit opzicht heeft hij veel goeds tot stand gebracht, omdat men vooral in dien tijd van meening was, dat tusschen beide eene ondempbare kloof gaapte. Robertson durfde in den tijd van '48 spreken over eene verzoening en over de verkeerde en goede eigenschappen, welke èn de hoogere èn de lagere standen kenmerkten.

Over zijne sociale en politieke opvattingen spreekt hij echter in zijn preeken zeer zelden, daar hij zich blijft bepalen tot algemeene beginselen2). Te zeggen, dat de politiek niets met den godsdienst

') ,»It is intended to provide the working men of this town with the means of mental and besides that, with the means of nioral, improvement." Openingsrede van Robertson, Lectures, Addresses and literary Reinains, p. 7.

2) Zie b.v. 1, pp. 264- 272; II, pp. 5—7. „The message of the Church contains those principles of Life which, carried out, would, and hereafter

Sluiten