Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft uit te staan, noemt hij onwaar. Men zou met evenveel recht kunnen beweren, dat de beginselen der bouwkunst niet in verband staan met de atmospheer. „The atmospheric laws are distinct from the laws of architecture; but there is not an architectural question into which atmospheric considerations do not enter as conditions of the question."

Welnu, zegt hij, „that which the air is to architecture, religion is to politics. It is the vital air of every question". Maar het Christendom geeft als zoodanig geen stelsel doch beginselen, en ook Robertson zelf tracht zooveel mogelijk zich hieraan te houden en zijne denkbeelden te laten rusten omtrent de wijze, waarop de beginselen volgens hem het beste kunnen worden toegepast. Hij vindt het trouwens in strijd met den plicht van eiken predikant om de politieke vraagstukken, d. w. z. de bepaalde inzichten van de eene of andere partij, waartoe men behoort, op den kansel te brengen i). Om te zien op welke wijze hij sociale onderwerpen behandelt, leze men b.v. „The message of the Church to men of wealth" (I, xvn) en „Christ's judgment respecting inheritance" (II, i).

Wil men zijne sociale opvattingen leeren kennen, zoo neme men zijne brieven ter hand, waar hij herhaaldelijk zijne meeningen uiteenzet.

Zijne tegenstanders noemden hem wel eens socialist 2), doch dit was hij niet3), al gaat hij uit van de denkbeelden:

will, realize the Divine Order of Society", I, p. 264. Deze beginselen hebben betrekking op:

1. The spiritual dignity of man as man.

2. The law of sacrifice.

3. The rightful influence.

*) Sermons IV, p. 121; zie ook op dezelfde bldz.: „if possible, not one word should drop by which a minister's own political leanings can be discovered."

a) Zie b.v. Life and Letters, p. VII en p. 288 vlg.

?') Gelijk wel uit zijne preeken, doch vooral uit zijne brieven en lezingen zeer duidelijk blijkt.

13*

Sluiten