Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1°. circumstances of outward conditions are efficients which must not be ignored in the production of character1).

2". Nabal is right in saying, My bread, my water - my flesh. But there is a higher Right which says, It is not yours-).

Ik zal zijne opvattingen echter niet nader uiteen zetten, en leg alleen nog den nadruk op het feit, dat het getuigt van grooten moed en een ruim inzicht om in dien tijd en in die omgeving zóó te preeken als Robertson heeft gedaan.

Stopford Brooke heeft, gelijk ik boven reeds heb vermeld, slechts liet derde deel van de brieven, die hij te zijner beschikking had, uitgegeven'').

Zeer waarschijnlijk zullen na eenigen tijd ook van de onuitgegevene wel een gedeelte gedrukt worden.

Ik betwijfel echter zeer, of zij de trekken van het beeld, dat wij ons nu van Robertson kunnen vormen, veel zullen verduidelijken. Voornamelijk zullen deze zijn leed - en vooral den nu verzwegen kant van zijn lijden scherper accentueeren, doch hem, die Robertson kent, zal dit dunkt mij geen nieuw licht kunnen geven. Doch misschien zullen zij beter doen uitkomen, wat Arnold, die onuitgegeven brieven heeft gelezen en menigeen van zijne vrienden heeft gesproken, noemt: „the absolute fun and frolic of his nature"4). Hiervan zijn ook wel sporen te vinden in „Life and Letters", maar dikwijls is het meer sarcasme dan humor; de bladzijden, waarin hij „flings off side after side of note-paper full of fun and raillery" 5), treffen wij tenminste slechts zelden aan G). In dit opzicht geven de verschillende, door Brooke uitgegeven brieven, van hem geene volledige voorstelling.

1) Sermons 1, p. 263.

2) „ 1, p. 269.

3) Broicher, S. 325.

♦) p. 10.

£>) Arnold, p. 10.

6) Zie b.v. laatste brief van Robertson aan Young.

Sluiten