Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

buis met geheel ontleed jodoform, wordt volgens hem de jodoform niet ontleed volgens de vergelijking:

2 CH J:, = C,,H, + 6 J,

hetgeen wel de eenvoudigste vorm van ontleding zou zijn.

De jodium heeft hij quantitatief teruggevonden. De koolstof en de waterstof komen volgens hem in anderen vorm te voorschijn; de eerste als koolstofdioxyde, de tweede als water, en Daccomo stelde naar aanleiding zijner resultaten de volgende ontledingsvergelijking op: 2 C H J;I + 5 O = 6 J + 2 CO, + H„ O.

Deze oxydatie is een zoo volledig mogelijke, analoog met die, welke, zooals door mij is aangetoond, bij de chloroform plaats grijpt bij lichtontleding, indien overmaat zuurstof aanwezig is.

Maar Daccomo vond in zoo verre deze ontleding in quantitatieve zin niet bevestigd, dat hij steeds een aanzienlijk te kort had aan CO, (nl. 67,43 "/„ en 87,17 °/0 in plaats van 96,7 °„). Het is hem niet gelukt op te sporen in welken anderen vorm dan de overige koolstof te voorschijn treedt. Door mij is aangetoond dat dit koolmonoxyde is.

Nu zou het zeer wel mogelijk zijn, dat bij aanwezigheid van een tekort aan lucht, evenals bij chloroform, de oxydatie van jodoform minder ver vordert, bijv. volgens de vergelijking:

CHJ„ + O = C O J2 + HJ.

Daar echter te verwachten is, dat beide stoffen veel minder stabiel zijn dan de overeenkomstige stoffen

Sluiten