Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„beschutting tegen licht" naast het zonlicht ook het Auer's gasgloeilicht in aanmerking komt.

Na het voltooien van mijn proefschrift breng ik mijn hartelijken dank aan allen, van wie ik onderwijs mocht genieten of onder wier leiding ik mijne practische kennis heb vermeerderd.

Aan Uwe nagedachtenis hooggeschatte leermeesters Prof. Lobry de Bruijn, Prof. Stoeder en Dr. Boeke, van wie ik tijdens mijne studie zooveel medewerking en steun mocht ondervinden, wijd ik hier een woord van hulde en dank.

Voor de bereidwilligheid, waarmede U, Dr. Diehl, mij toestond werkzaam te zijn in uw Laboratorium, dank ik U zeer.

Mijn dank ook aan U, Regenten van het GemeenteZiekenhuis te Alkmaar, voor de inschikkelijkheid mij betoond.

Mijnen broeder Johan dank ik ten zeerste voor de goede zorgen aan mijne proeven besteed, gedurende hun reis naar Indië.

Aan U, Hooggeleerde Holleman, betuig ik mijn dank voor de welwillendheid, waarmede Gij U bereid hebt verklaard mijn Promotor te willen zijn.

Hooggeleerde Verschaffelt, Uwe lessen hebben mijne belangstelling opgewekt voor de chemie der planten. Steeds zal ik U daarvoor dankbaar zijn.

Ten slotte dank ik U, Zeergeleerde Schoorl, in het bijzonder voor het vele, dat ik van Uw voorbeeld en leiding heb geleerd en van de vriendschap, die ik van U heb genoten, zoowel in mijn laatste studiejaren als tijdens het samenstellen van dit proefschrift.

Sluiten