Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met de vulva in aanraking en herhaaldelijk werd met sublimaat gespoeld, om intrede van kwade substantie, van buiten komend, te verhinderen.

Na den partus en na de geboorte van de placenta werden de uitwendige genitalia afgespoeld.

Intra partum zelf zag Ahlfeld in bijna 40 % van zijn aldus behandelde gravidae koorts optreden. Hierdoor acht hij de leer der auto-infectie vrij wel bewezen. Hij vergeet echter bacteriologisch onderzoek te doen en te constateeren of wel degelijk streptococcen deze koorts veroorzaakt hebben.

Wellicht is hier de een of ander anaerobe bacil, zooals ook door verklaarde tegenstanders der auto-infectie wordt toegegeven, de oorzaak van de koorts respectievelijk auto-infectie geweest, terwijl de op het eind van den partus dikwijls zoo sterke spierwerking toch ook ongetwijfeld in aanmerking moet genomen worden.

Olshausen sluit zich bij de voorstanders der autoinfectie aan, echter met deze restrictie, dat letaal verhopende, dus de zwaardere gevallen niet op auto-infectie berusten, maar op infectie komend van buiten. Met hetzelfde recht had Olshausen zich ook tegenstander van de auto-infectie kunnen noemen.

Ahlfeld kan deze restrictie niet aanvaarden, daar hij zelf 2 gevallen van wel degelijk letaal verloopende autoinfectie meent gezien te hebben. Dat overigens de autoinfectie in den regel een meer gunstige prognose geeft, wijt hij hieraan, dat zij langzaam verloopt, dat het proces zich met kleine schreden uitbreidt en dat dus den medicus tijd gegund wordt, om in te grijpen voor het te laat is.

Stolz verklaart, dat de zelf infectie heel wat zeldzamer voorkomt dan de van buiten komende infectie.

Sluiten