Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beide steeds nul zijn. De beteekenis van dit resultaat is dat de beschouwde evenwichtsverstoringen transversaal zijn ; dit is hier dus een noodzakelijk gevolg van de onderstellingen omtrent het wezen der lichtbeweging.

De vergelijkingen I gaan voor het beschouwde geval over in:

ê,= — cif.

°

Uit den vorm dezer vergelijkingen blijkt dat men een toestand, zooals de hier bedoelde, steeds kan verkrijgen door superpositie van twee eenvoudiger toestanden; bij de eene van deze zullen (?2 en foy overal en atijd nul zijn, bij de andere en $>z. Wij kunnen ons dus verder beperken tot de beschouwing van één dezer toestanden. Wij zullen nemen = o en .'py = 0, hetgeen hierop neerkomt dat we alleen gepolariseerd licht beschouwen, dat het XZ-vlak tot polarisatievlak heeft. Wij hebben dan uit III:

1 31 i2>V )

(o) c1 s t* s r IV

fM 1 ^ ^ ^

(0) T1 ~ a ;

welke vergelijkingen de bijzondere vorm van II zijn, die voor dit geval geldt. Zij kunnen ook onmiddellijk uit II worden afgeleid.

§ 3. Algemeene en bijzondere oplossingen.

De algemeene oplossing van IVa is

(£y = ƒ, (x — ct) + /", (x + et), (1)

waarin ƒ, en f2 willekeurige functies voorstellen. Uit III vinden we dan, als bijbehoorende oplossing van YVb,

$z — fi (x — ct) — ƒ, (x + cO- (1)

Sluiten