Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zooals men op het eerste gezicht licht zou meenen, in de tweede leden N, (£, enz., immers <5X is de middel waarde van over alle punten binnen de ruimte T, terwijl wij hier noodig hebben 't gemiddelde der waarden van in de punten binnen de electronen der eerste groep in de ruimte T. Deze waarden zullen we GJ.| enz. noemen. We kunnen dan stellen = @x 4- q^. enz.

Om van den vector q, eene voorstelling te verkrijgen, zullen we de electrische kracht in een bepaald punt, nauwkeuriger beschouwen. Daartoe beschrijven we om dat punt een physisch oneindig kleinen bol — die echter nog groot is in vergelijking met de ruimte 'f, waarover we middelen — en vatten de bedoelde kracht op als de resultante van: 1°. de electrische kracht tengevolge van de electronen binnen dezen bol, 2°. de electrische kracht tengevolge der overige electronen; 3°. die welke onafhankelijk van de electronen nog bestaan kan. De beide laatste deelen zullen voor alle punten binnen 7' nagenoeg dezelfde waarde hebben en dus geen bijdrage voor q, opleveren. Op deze wijze zien we in, dat q, alleen kan afhangen van hetgeen zich voordoet in eene physisch oneindig kleine ruimte om het punt waar we q, willen bepalen. (Volgens onze afleiding zouden we het grensvlak van deze ruimte bepalen door in ieder punt der ruimte T waarover we middelen, op de normaal naar buiten een stuk af te passen, gelijk aan de straal van den boven bedoelden bol, maar volgens onze vroegere aanname zal de juiste gedaante dezer ruimte onverschillig zijn.) Verder is het duidelijk dat q, nul zou zijn als alle electronen in de bedoelde ruimte in den even wichtsstand bleven. Daar de uitwijkingen uit dien stand en dus ook p, p enz. zeer klein zijn kunnen we ook ons er toe beperken q, als eene lineaire functie van deze grootheden en dus ook van ^ enz. te beschouwen.

Om dit nader te onderzoeken beschouwen wij nog eens den invloed van één enkel electron, die door de vergelijkingen (2), (15) en (16) van hoofdstuk III bepaald wordt. Het is uit deze formules gemakkelijk in te zien, dat op kleine afstanden van het deeltje — het geval waarmee we hier te doen hebben —

Sluiten