Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in aanmerking komt, dan is volgens de formules voor dit geval, (12) en (14):

ca „

v p

en dus:

rA /*2 •

T) = (£

*■ v 1 '

v P

waaruit blijkt:

(g £) = (G £).

Voor dit geval kunnen we dus uit (19) afleiden, als we nog bedenken dat 33 = $ is:

E=»-* ($.$)+i-($.©), (22)

geheel analoog aan de formule, die in den vrijen aether geldt. Dat in (22) geen term onafhankelijk van t behoeft te worden opgeteld zien we gemakkelijk in, door op te merken, dat zoolang (S en 0 beide nul zijn, ook E = 0 moet zijn.

De energie (22j bestaat uit de energie die in den aether is opgehoopt, vermeerderd met de kinetische en potentiëele energie der electronen. Wij kunnen nog opmerken, dat de geheele arbeid door de electrische kracht op de electronen verricht, wordt teruggevonden in deze kinetische en potentiëeLe energie der negatieve deeltjes. Om dit aan te toonen is het natuurlijk voldoende als we bewijzen, dat het voor ieder electron afzonderlijk geldt. We gaan daartoe uit van de bewegingsvergelijkingen, die we kunnen samenvatten in de vectorvergelijking:

mr' + «/"' = — e (£.

Voor de som van kinetische en potentiëele energie van het electron hebben we:

en dus voor de vermeerdering dezer grootheid gedurende den tijd dt:

(mr' + ar')r' dt,

Sluiten