Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu volgt uit (27), door toepassing van § 3 van hoofdstuk III:

dus:

= Ne» [Wx + \ ^),

enz.,

of:

m $x + 0 + (« - g NeJ)^ = Ne» Wx, (30) enz.

De in S 3 ingevoerde grootheid s blijkt dus voor het hier

beschouwde geval te zijn N e2. Wij vinden nu verder, als Vj,

weer de voortplantingssnelheid is en we nu maar ft buiten rekening laten:

* = i/i + *•! \

V e*\ + a_lNel_myj

en dus als we den bijbehoorenden brekingsindex nv noemen: , n , Ne'

V= 1 H ï '

a — g Ne2 — mj92

waaruit blijkt dat:

V~1 _ N e2

Wp2-)-2 3 {a — mp"1)

evenredig is met N, dus met de dichtheid, het bekende resultaat dat reeds in 1878 door Lorentz ') werd gevonden. Wanneer verschillende electronengroepen voorkomen zijn echter de beschouwingen in dit hoofdstuk niet geheel juist, daar dan de SR

verhouding van p zal afhangen en dus ook s,, evenzoo s2

enz. Daar echter s, steeds klein is in vergelijking met at (zie 't volgende hoofdstuk) is de invloed dezer fout uiterst gering.

') Over het verband tussehen de voortplantingssnelheid van het licht en de dichtheid en samenstelling der middenstoffen.

9

Sluiten