Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VI.

Experimenteele gegevens.

§ 1. Dispersie-formules.

Wanneer men nu de waarde wil nagaan der in de vorige hoofdstukken besproken theorie en der hypothese, waarop ze berust, dan zal men in de eerste plaats vragen, in hoeverre hare uitkomsten niet alleen, wat het algemeen karakter aangaat aan de ervaring beantwoorden, maar ook numeriek met de waarnemingen overeenkomen.

Verder kan men zich afvragen of de onderstellingen ook eene uitbreiding toelaten, waardoor ook andere dispersieverschijnselen, in het bijzonder die bij kristallen, op geschikte wijze verklaard worden.

Eindelijk dient nagegaan te worden in hoeverre de functie die wij voor de voortplantingssnelheid vinden, voldoet aan den eisch der theorie, die in de inleiding werd besproken.

Wat het eerste punt betreft, de vergelijking met de waarnemingen , levert de theorie twee grootheden die zich daartoe in 't bijzonder schijnen te leenen, 11.I. den brekingsindex en den absorptiecoëfficiënt. Over den laatsten zijn echter uit proeven nog niet vele gegevens beschikbaar. We zullen ons dus bepalen tot deu brekingsindex.

Sluiten