Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overigens moeten op dezelfde wijze als door (2) voor de electronen der eerste groep wordt aangewezen, de uitdrukkingen die op de andere groepen betrekking hebben worden gewijzigd. We zullen ons echter vooreerst tot de beschouwing van één electronen-groep beperken. De differentiaalvergelijkingen voor worden dan, als we den term met buiten beschouwing laten — dus afzien van absorptie —:

m> + «. ~ s^> = N' e? C,

mi fi2 + (tl — szxi sz.y, ~~ = N, ej

Houden we ook rekening met de wijziging die door (1) wordt uitgedrukt, dan komt men tot formules van denzelfden vorm.

S 2. Keuze van een nieuw coördinatenstelsel.

We kunnen de vergelijkingen zeer vereenvoudigen, door vooreerst een verband tusschen de coëfficiënten s op te sporen.

Volgens de beschouwingen van Hoofdstuk V, § 8, die hier onveranderd blijven gelden, hebben we, als we in de daar gevonden vergelijking (19) nog substitueeren T* = (5 -f- s$ en % = 33,

= +t®h+<*•*>• (4>

Daar nu in het medium geen energie wordt geabsorbeerd is E door den toestand ia ieder punt geheel bepaald. Daarom volgt uit (4) dat ook liet differentiaalquotient naar den

tijd moet zijn van eene functie der beschouwde vectoren.

Sluiten