Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VIII.

Beschouwing van een denkbeeldig medium.

§ 1. Behandeling met het theorema van Fourier.

Ten slotte komen we terug op de quaestie die in het begin der inleiding werd aangeroerd.

Wanneer we het theorema van Fourier toepassen bij een vraagstuk, waarbij op een gegeven tijd de toestand gegeven is als eene tot een eindig gebied beperkte evenwichtsverstoring, vinden we dan eene golf, die, een eindigen tijd na het gegeven tijdstip, nog tot een eindig gebied beperkt is?

Zooals reeds werd opgemerkt moet dit het geval zijn als we werkelijk te doen hebben met eene lichtuitbreiding overeenkomend met onze gewone voorstelling over voortplanting. Wel zijn er, voor zoover mij bekend, geen proeven gedaan, die uitsluitsel geven over de vraag wat we hieromtrent moeten verwachten, maar in de onderstellingen der electromagnetische theorie zelf is eene reden waarom wij niet tevreden kunnen zijn, wanneer we bij de oplossing van het boven bedoelde vraagstuk zouden vinden, dat na een eindig tijdsverloop op oneindigen afstand eene evenwichtsverstoring bestaat.

Denken we, om dit nader in te zien, den toestand gegeven door <S en $, waaruit we (S en $ afleiden. Voor deze laatste moeten we in den natuurlijken toestand steeds nul vinden. We kunnen gemakkelijk aantoonen, dat bij ons vraagstuk op oneindigen afstand na een eindigen tijd nog de natuurlijke toestand

Sluiten