Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de electronen. Toch vertoont het een eenigzins analoog verschijnsel, daar aan ieder grensvlak een deel van het invallend licht wordt teruggekaatst.

Men zou licht meenen, dat wegens deze terugkaatsingen voorplanting eener enkelvoudige golf niet mogelijk was, zonder dat de golf daarbij haar karakter verliest. Zoowel uit de beschouwing der niiddelwaarden als uit de strenge theorie blijkt echter, dat althans wat de waarneembare verschijnselen betreft, enkelvoudige golven zich door ons systeem kunnen voortplanten.

De eenige waarneembare invloed dien de terugkaatsingen nog op de voortloopende golf kunnen hebben, is eene wijziging der voortplantingssnelheid.

Om dit te onderzoeken kunnen we eene waarde voor de voortplantingssnelheid afleiden zonder op deze terugkaatsingen te letten. We merken dan op, dat eene golf met de frequentie p zich beurtelings voortplant met eene snelheid c over een afstand d en met eene snelheid ^ over een afstand d,. Een afstand L, die zeer groot is in vergelijking met d -f d, wordt afgelegd in een tijd:

•(4+4).

waarbij n =

Hierbij is ondersteld dat n een geheel getal is. In 't algemeen is dit natuurlijk niet het geval en zouden we dus nog

een breukdeel van — of ^ moeten optellen (of aftrekken).

Daar echter L zeer groot gedacht wordt in vergelijking met

d + d, , zoodat n zeer groot is, kunnen we dit verwaar-

loozen. Op deze wijze vinden we voor de gemiddelde voortplantings-snelheid:

V = L d + d,

* „ (A. + Jf_\ I , di

Sluiten