Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan het oppervlak van den spiegel vinden we volgens deze formule een knoop.

Aan de inwerking van deze staande golven wordt nu eene lichtgevoelige laag onderworpen en wel geschiedt dit, door dat deze van te voren aan het oppervlak van den spiegel is aangebracht. Als spiegel wordt een kwikoppervlak gebruikt.

Na ontwikkelen en fixeeren met de gewone photographiereagentia, verkrijgt men dan eene laag met periodisch wisselende eigenschappen. De plaatsen waar zich een buik bevond zijn aan eene sterke lichtwerking bloot gesteld geweest; die waar een knoop der staande golven lag, aan nagenoeg geene.

Beschouwt men deze laag nu bij opvallend wit licht dan neemt men in het teruggekaatste licht dezelfde kleur waar als van het licht waarmee de plaat vroeger belicht werd, in het doorgelaten licht de complementaire kleur.

Op deze wijze vervaardigde Lippmann reeds in 1891 photographieen van 't spectrum. In de verslagen der volgende zittingen der Académie des sciences vindt men eene reeks mededeelingen van nieuwe proeven en verbeteringen in 't procédé, waardoor hij er ook in slaagde door het gebruik eener kleurgevoelige laag, beelden te verkrijgen van sommige — steeds sterk gekleurde — voorwerpen1), zooals een kerkraam, een schotel met sinaasappelen met een roode papaver, een groep vaandels, een papegaai enz.

§ 2. Behandeling van Meslin.

De eerste theoretische behandeling van 't verschijnsel is van Meslin2) naar aanleiding van zijne waarneming dat de kleuren die de plaat vertoont, geen zuivere spectraalkleuren zijn.

Het komt er daarbij op aan het verband te vinden tusschen het invallende en teruggekaatste licht voor verschillende frequenties. Men moet er naar streven zich van de laag eene

*) Comptes Eendus T. CX1V, p. 961.

') Ann. de Ghimie et de Physique (6) T. XXVII 1892, p. 369.

Sluiten