Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN WOORD VOORAF.

Alleen een deskundige weet, niet hoeveel moeilijkheden en opofferingen het gepaard gaat een stuk locale geschiedenis te schrijven ver van het tooneel van het onderwerp. Dat ik mijne vroeger te Straatsburg gemaakte aanteekeningen hier tot een geheel heb kunnen uitwerken, heb ik hoofdzakelijk tc danken aan de groote welwillendheid van den direkteur der Universiteitsbibliotheek Dr. J. El'TlNG en van den stadsarchivaris Dr. O. winvkklmann, die mij steeds alle gewenschte boeken en archiefstukken hebben doen toekomen en vooral aan Prof. Dr. J. FlCKKR, door wiens vriendelijke bemiddeling de toezending van de onuitgegeven brieven deiStraatsburger reformatoren werd mogelijk gemaakt. Aan hen in het bijzonder betuig ik mijn hartelijken dank en verder aan allen, die mij bij het vervaardigen van dit geschrift behulpzaam zijn geweest.

De afkortingen, die ik heb gebruikt, zijn naar mijne meening voor den niet-leek duidelijk behalve de afkorting M. A. h. R., waarmede Manuscripta Argentoratensia historico-ecclesiastica wordt bedoeld. Dit is eene groote afschriftenverzameling in het stedelijk archief tc Straatsburg, waarvan eenige jaren geleden een nieuw deel (Bnd XI) is ontdekt, dat juist over de Straatsburger Doopsgezinden in de zestiende eeuw een schat van wetenswaardige bijzonderheden bevat, welke aan de vroegere onderzoekers op dit gebied Röhricu, Gerbert e.a. onbekend waren.

Sluiten