Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij dezen Doopsgezinde vinden wij derhalve duidelijk sporen van die geestelijke overspanning en zelfverblinding, die opwellingen en invallen in eigen binnenste voor vingerwijzingen Gods en ingevingen van tien Heiligen Geest houdt en die later zoo menigmaal tot treurige afdwalingen heeft geleid. O. a. voorspelde WoLFK, dat over zeven jaar op Hemelvaartsdag bij den eersten klokkeslag van het twaalfde uur de wereld zou vergaan.

aan ZwixuLt spreekt, en dien, in zijn brief van 11 Juni genoemd, twee verschillende personen ziet, is hem niet euvel te duiden. Hij kende het uittreksel uit de raadsprotocollen, in 1S92 in de Mittk. d. Ges. f. Erhalt. d. geselt. Dcnkmiiler i. F.lsasz uitgegeven, nog niet. Dit bevat namelijk een verslag van het twistgesprek, dat de predikanten op 16 Mei 1526 voor den Raad hielden met Hans Wout uit Henfeld, denzelfde, dien Canto in zijn brief van 11 Juni (lees daar Beufeld in pl. v. Brunfeld) schildert. De mogelijkheid blijft, dat op 16 Mei naast dezen Wol Ft' nog een tweede Doopsgezinde verhoord is, dien Capito dan in zijn brief van 16 Mei op het oog zou hebben. En wanneer men de personen, dij Gkrhkrt op grond van de twee brieven van Capito teekent, naast elkaar plaatst, is men geneigd deze veronderstelling aau te nemen. Hoe toch kau »de landman, een goede kerel, die zich overwonnen verklaarde, dien Capito mee naar huis nam om hem in zijne bekeernag te versterken en twee dagen bij zich hield», de/elfde zijn als »'de woeste gezel, die er openlijk op pochte, dat hij de predikanten tot andere inzichten kon brengen», en die de predikatie van Zki.i. verstoorde. Maar in de raad protocollen wordt van het verhoor van een tweeden Doopsgezinde op 16 Mei met geen woord melding gemaakt. Kdoch, hoewel het niet waarschijnlijk is. kan, hetgeen in het protocol over dien tweeden Doopsgezinde stond, in het uittreksel daaruit zijn weggelaten. Maar als men de genoemde brieven van Capito aandachtig doorleest, dan merkt men, dat Gekbkrt Canto's bedoeling niet juist heeft weergegeven. Capito zegt in zijn brief van 16 Mei niet, dat de predikanten den Doopsgezinde hebben bekeerd, maar volgens capito's bericht hebben zij hem overtuigd, dat zij terecht op verwijdering der Katholieke bestanddeelen uit den eeredienst hadden aangedrongen en hem tot de erkentenis gebracht, dat de missen door de overheid moesten afgeschaft worden. Bovendien geeft Capito in dezen brief, dien hij op den dag van het twistgesprek, 16 Mei, schreef, alleen zijn voornemen te kennen om den Doopsgezinde twee dagen bij zich te houden (reservabimus) en wel 0111 hem er toe te brengen, niet langer tot vermaak van de Katholieken de predikanten aan te vallen. I )m de zaak uit te maken, moet men het verslag, «lat capito van het twistgesprek geeft, naast het uittreksel uit liet raadsverslag leggen, liet ligt voor de hand, dat de aard der beide verslagen verschilt. Terwijl het laatste een kort begrip van het geheele verloop van het debat geeft zonder eeiiige subjectieve opmerking of

Sluiten