Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III.

Butzer tegenover Denck en zijne partij.

Straatsburg had vooraan gestaan in de rij der Duitsche rijkssteden, die hare poorten voor de geschriften en denkbeelden van Luther geopend hadden. Aan de samenwerking van voortvarende predikanten en eene bedachtzame overheid was het te danken, dat er de Protestantsche eeredienst geleidelijk was ingevoerd. Zeli, was de man, die Straatsburg voor de Hervorming had gewonnen. Toen Caitto en Butzer zich in de stad vestigden, was de nieuwe beweging al in vollen gang. Aanvankelijk stonden zell, de geliefde voorganger en talentvolle prediker, en caitto, die een der voornaamste kerkelijke ambten bekleedde — hij was proost van St. Thomas — in aanzien ver boven butzer, die in de stad eene schuilplaats tegen geloofsvervolging had gezocht. Maar Butzer bezat gaven, die deze verhouding weldra geheel deden omkeeren. Aan buitengewone geleerdheid paarde hij eene groote mate van scherpzinnigheid ; zijne menschenkennis, zijne vlugheid van inzicht, als het gold te bepalen, wat in moeilijke gevallen noodig en bereikbaar was, zijne taaie volharding en onvermoeide werkkracht bezorgden hem spoedig boven zijne ambtgenooten den voorrang. Bijna in het geheel niet opgemerkt, toen hij te Straatsburg kwam, was hij na

(

Sluiten