Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoofdzaak eene bestrijding van LuTHER's verzoenings- en rechtvaardigingsleer en eene uiteenzetting van des schrijvers denkbeelden over openbaring en schriftgezag. Vermoedelijk zijn dus vooral deze punten ter sprake gekomen. Djt wordt eenigszins bevestigd door Butzer's uiting in de Getrcwe Warnung, de eenige plaats in dit geschrift, waarin hij op dit gesprek terugkomt: »Hans Denck, wie deren, so man Widertauffer nennet, meh, haben uns frey gesagt, sie wollen ihren geyst an die Schrifft nicht binden; und IJENCK, als ihm hie paulus wider sein gedicht, damit er die sünd niir zu eym leren won machen wil in seinem büchlin vom Gesatz Gottes, inn offentlichem gespriich fürgeworffenn ward, sagt er, er wolte Paulum hyn dan setzen«.>) Een indruk van het verloop van het gesprek krijgen wij uit CAPITO's beschrijving: »Exposuit (Denkius) libelluin suum vaferrime: ait, negat, aftirmat, inficiatur mira industria. Verum nobis satis fuit id audiri, quod fatebatur, in praecipuis rebus nihil a nobis dissentire se, cum tarnen revera longissime dissentiat.«

denck trachtte het dus ook nu weer, evenals in zijn gesprek met cellarius, te doen voorkomen alsof hij in de hoofdzaken geheel met de predikanten overeenstemde. Op deze wijze hoopte hij butzer gerust te stellen en te ontsnappen aan het gevaar van verbannen te worden. Maar butzer liet zich niet zoo spoedig verschalken als cellarius. Hij doorzag Denck's bedoeling en was handig genoeg om in de quaestieuze punten hun verschil van meening scherp te doen uitkomen en dit aan de omstanders, met name aan de raadsheeren, te doen gevoelen. Daarop schijnt het Butz^r gelukt te zijn niet alleen deze twee, maar ook de andere raadsleden te overtuigen, dat het voor de rust der stad wenschelijk was denck en zijne partij uit haar gebied te verwijderen. Tenminste het gevolg van het twistgesprek was, dat Denck uit de stad werd gebannen. Voor diens volgelingen was het een zware slag. Beroofd van den leider liep zijne partij groot

') Gttrnue Warnung, A v.

Sluiten