Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die geheel de vrucht van Denck's geloofsleer waren, had aangeslagen om ze als »warhafftig, christenlich und aller götlichen warheit gemesz,« tegen hen, »so off Cantzlen das gegentheil sagen« ') te verdedigen. Weldra (2 Juli 1527) verscheen dan ook een »Getrewe Warnung der Prediger des Evangelii zu Strassburg uber die Artickel, so JacoH KAUTZ, Prediger zu Wormbs, kürtzlich hat lassen auszgohn. die frucht der Schrifft und Gottes worts, den Kindertauff und erlösung unsers herren Jesu Christi, sampt anderm, darin sich Hans Denckkn und anderer Widertauffer sclnvere yrrthumb erregen,

betreffend. 1 Joh. IV: i.« 2)

Aan dit geschrift had BUTZER het grootste aandeel. Het heet tegen de artikelen van KAUTZ gericht te zijn, maar het is veel meer eene bestrijding van Denck's denkbeelden. Volkomen eerlijk ging BUTZER hierbij niet te werk. Nu en dan verdraait hij üenck's uitingen of legt hij er een anderen zin in dan deze had bedoeld. Ook is zijn taal volgens BUTZER »zoo duister en zoo verward,* dat zelfs geen van üenck's eigen aanhangers zijn boekje Vom Gesetz Gottes kon verstaan, zonder dat Denck het hem eerst uitlegde. Bovendien heeft hij zich zoo dubbelzinnig uitgedrukt, dat hij zijne woorden, al naardat het hem te pas komt, geheel verschillend kan uitleggen : »doch ist alles so gesetzet, das mans wenden und keren kan wie man wil und nach dein mans verantworten musz.« 3) Dit is sterk overdreven. Al is het niet te ontkennen, dat Denck zich over het algemeen in genoemd geschrift voorzichtig uitspreekt en dat zijne taal hier en daar moeilijk te begrijpen is, niettemin treden de punten, waarin hij van de denkbeelden der kerkelijke Hervormers afwijkt, geenszins onduidelijk in het licht.

Volgens butzer hebben Denck en meer Doopsgezinden hein ronduit gezegd, »dat zij hun geest niet aan de Schrift

*) Getrewe Warnung, A III vc.

') Een exemplaar bevindt zich in de bibliotheek der Vereen. Doopsg. Gem. te Amsterdam.

Getreive Warnung, A VI v°.

Sluiten