Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wantrouwen aan. Het was hem niet onbekend, dat er tusschen CellARIUS, die vroeger in nauwe betrekking tot Manz had gestaan, ') en de Doopsgezinden veel aanrakingspunten bestonden. Zelf had hij vroeger den voortvarenden en zelfstandigen jongen man al eens in gemoede op zijne dwalingen gewezen, maar deze had van zijne voorlichting en terechtwijzing niets willen weten.2) Thans waarschuwde hij de Straatsburger predikanten dringend om toch voor CELLARIUS op hunne hoede te wezen. Maar daarop deden niet alleen CAPITO 3) en het voorwerp van ZwiNGLl'S argwaan zelf, 4) doch ook OECOLAMPADIUS 5) en Bl'TZER6) al hun best om den persoon van CELLARIUS bij ZwiNGLI in een gunstig daglicht te stellen en zijn wantrouwen weg te nemen. BuTZER schreef o. a.: »Ut Capito Tibi scripsit ita ne dubites, quae monuisti de Cellario grato nos animo accepisse, sed quia apertam lucem tenebras vocare oporteret, nisi fateremur illum ex asse pium, ita cavebimus ab eo, ne quid alienae a dilectione suspicionis admittamus. Sed fateor equidem Tibi, magno redimerem, ut nostrae de Baptismo sententiae, nam mihi Tecum eadem est, accederet. Sed dum nobis videtur secundum Scripturam esse, infantes baptizare, propter caritatem autem, si qua Ecclesia consuesset adultos duntaxat baptizare, ad tempus posse ferri Baptismi dilationem, ipsi prorsus contrarium videtur, secundum Scripturas esse, adultos baptizare, caritati autem posse donari Baptismum parvulorum donec melius Ecclesia edoceantur. — Dum igitur omnia Christi nobiscum confitetur, ac inculpatissime vivit, et nihil minus probat, quam Anabaptistarum furores, non possumus ob

l) Cei.Larïus aan Oecolampadius, bij Herzog, Leben Joh. Oecolatnpads,

ls4j, ii, S. 303 f.

*) Cahto aan Zwingli, 18 Aug. 1327, 7.w. oppVIII. p. 84.

s) Capito aan Zwisgli, 18 Aug. en 21 Sept. 1527, l.c., p. 83, 84, 95, 96.

4) Cf.i.i.arius aan Zwingu, 31 Aug. 1527, l.c., p. 87.

») Okcolami adius aan Zwingi.i, 22 en 31 Aug. 1527, l.c., p. 85, 88.

6) Bctzer aan Zwingi.i. 26 Sept. 1527, l.c., p 96.

Sluiten