Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nur abzubrechen, abcr nit uffzubauen geschickt«, welke aan het slot van den brief voorkomt, is dan ook eerder uit de pen van den moedigen, vurigen en voortvarenden KAUTZ dan van den bedachtzamen en geslepen Reublin te verwachten.

Na dit schrijven werden de predikanten in den toren toegelaten om de beide Doopsgezinden hunne dwalingen onder het oog te brengen. Maar kautz en Reublin beklaagden zich, dat zij niet voor de geheele gemeente of tenminste voor den magistraat hunne denkbeelden mochten verdedigen. Dat bracht er de predikanten toe nogmaals bij den Raad op een openbaar twistgesprek aan te dringen, »weil diese Zween unter den allerfürnehmsten sind, so man Widertaufer nennt, und die nicht allein hier, sondern so weit diese sect ausgebreitet ist. ein grosz Ansehn haben und Viel an ihnen hangen» ; maar de Raad bleef bij zijne weigering. ') Daarop stelden kautz en reublin eene uitvoerige uiteenzetting van hunne denkbeelden op, welke helaas verloren is gegaan. Alleen de bestrijding ervan door de predikanten is bewaard gebleven. 2) Zij trachtten daarin de denkbeelden hunner tegenstanders over kerk, predikambt, doop en ban te weerleggen en richtten zich hierbij inzonderheid tegen kautz. Opmerkelijk is, dat deze de inwendige en onzichtbare gemeente of kerk stelde boven de uitwendige en zichtbare. Immers daarin week hij geheel af van de meeste Doopsgezinden, vooral van Sattler's geestverwanten, die deze scheiding niet kenden, maar die de gemeente als de ware gemeenschap der heiligen beschouwden 3) en zichzelven voor het volk Gods hielden.

Noch de mondelinge noch de schriftelijke bestrijding door de predikanten bracht de gevangen Doopsgezinden tot andere gedachten. Reublin, die bij eene poging om te ontvluchten door de stadsdienaren weer was gegrepen, werd in het begin van 1529 wegens ziekte vrijgelaten met het bevel voortaan

>) Röhrich, Z. h. Th., 1860, S. 46.

') 17 bladz., in het stedelijk archief te Straatsburg, A A Ladula Nr. 399 (9). 5) Broederl. Vereen., _bl. 13 v°.

Sluiten